حمایتها

واحد طرح‌های نوآورانه با هدف افزایش نرخ موفقیت و کاهش زمان تجاری‌سازی طرح‌های دریافتی و با توجه به ظرفیت‌های موجود در ستاد توسعه فناوری نانو و شرکت‌ها و مشاوران همکار، چهار بسته حمایتی تعریف نموده است: بسته تسهیلات، بسته خدمات  بسته مشاوره و بسته آموزش. در این برنامه هریک از فناوران متناسب با نیاز خود می‌توانند از بسته‌های معرفی شده بهر‌ه‌مند شوند. این نیاز توسط واحد طرح‌های نوآورانه با توجه به شناختی که از سطح هر فناوری و روند پیشرفت آن وجود دارد و برحسب زمان و شرایط جاری تشخیص داده می‌شود و خدمت مورد نظر در اختیار فناور قرار می‌گیرد.  علاوه بر آن در شرایطی که از سوی فناور بر حسب نیاز خدمتی پیشنهاد شود، پس از بررسی سطح نیاز فناوری به آن خدمت در واحد طرح‌های نوآورانه و تایید آن، فناور می‌تواند از خدمت پیشنهادی بهره‌مند شود.