ثبت طرح

نانومچ تنها از طرحها و دستاوردهای به نمونه اولیه رسیده در حوزه محصولات حمایت می‌کند. بخش تجهیزات ستاد نانو بصورت مستقل آماده حمایت از طرحهای حوزه تجهیزات است. لطفا برای ثبت تجهیز خود از طریق لینک زیر به صفحه واحد تجهیزات ستاد توسعه فناوری نانو مراجعه نموده و طرح خویش را ثبت نمایید.